0

Regulamin

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1.    Rejestracja jest obowiązkowa. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Klienta.
        Konto jest darmowe.

2.    Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie www.sklepbehamot.pl.

3.    Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

    a.    Aktywny adres e-mail,
    b.    Hasło do Konta Klienta,
    c.    Imię i nazwisko,
    d.    Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
    e.    Numer telefonu.

4.    Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

    a.    Aktywny adres e-mail,
    b.    Hasło do Konta Klienta,
    c.    Firma,
    d.    Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
    e.    Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
    f.    Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
    g.    Numer telefonu.

5.    Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6.    Operator Sklepu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 11.

7.    Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

    a.    zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie oraz spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
    b.    dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
    c.    wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
    d.    wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
    e.    wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Sklepu w celach marketingowych i statystycznych,
    f.    wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Operatora Sklepu,
    g.    wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

8.    Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9.    Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

10.    Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.

11.    Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

    a.    cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
    b.    działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
    c.    otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
    d.    uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Klienta,
    e.    Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
    f.    Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
    g.    podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

12.    Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w przypadkach mniejszej wagi, Operator Sklepu może zawiesić Konto Klienta na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Klienta polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Sklepu w tym dokonywania zakupów. O przyczynie zawieszenia Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą e-mail lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Klienta zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia.

13.    Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.

14.    Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

15.    Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


Kontakt ze sklepem